ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

16

โรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
1
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอนปฐมวัย
0
ดูข้อมูล

0

โครงการในโรงเรียน

ดูข้อมูล

798

ครูและบุคลากร

ดูข้อมูล

0

เกษียณอายุ 543

ดูข้อมูล

423

ห้องเรียน

-10
ดูข้อมูล

13,507

นักเรียน

73
ดูข้อมูล
นร.ม.ต้น
7,438
-15
นร.ม.ปลาย
6,069
88
รร.จำแนกตาม - การจัดการเรียนการสอน
ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย /0%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา /0%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น /0%
ประถมศึกษา /0%
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 1 /6%
ขนาดกลาง 7 /44%
ขนาดใหญ่ 6 /38%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 /13%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 1 /6%
ขนาดที่ 2 2 /13%
ขนาดที่ 3 3 /19%
ขนาดที่ 4 /0%
ขนาดที่ 5 2 /13%
ขนาดที่ 6 6 /38%
ขนาดที่ 7 2 /13%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ตั้งโรงเรียน
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
  • นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
  • นางศุภมาส สินมณี
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • นายณภัทร เมฆอากาศ
  • นางสาวเวนิกา ข้ามสาม
เมืองแพร่

6 โรงเรียน

ดูข้อมูล
สูงเม่น

2 โรงเรียน

ดูข้อมูล
หนองม่วงไข่

1 โรงเรียน

ดูข้อมูล
เด่นชัย

1 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ร้องกวาง

1 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ลอง

1 โรงเรียน

ดูข้อมูล
สอง

2 โรงเรียน

ดูข้อมูล
วังชิ้น

2 โรงเรียน

ดูข้อมูล
เลขที่ 2 ถนนแพร่-ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
Version 2020.07