วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี


2561 2562 2563 2564 2565
เลขที่ 2 ถนนแพร่-ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
Version 2020.07
รายการปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับปฐมวัย00000
ระดับประถมศึกษา00000
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น7,4027,368 -347,395 277,453 587,438 -15
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย6,0265,949 -345,972 275,981 586,069 -15
รวม13,42813,317 -11113,367 5013,434 6713,507 73
ห้องเรียน417413 -4421 8433 12423 -10