จำนวนนักเรียนจำแนกตามความพิการ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนพิการทั้งหมด--218309
ความพิการทางการมองเห็น--712
ความพิการทางการได้ยิน--12
ความพิการทางสติปัญญา---3
ความพิการร่างกายและสุขภาพ--33
ความพิการทางการเรียนรู้--184262
ความพิการทางการพูดและภาษา--1819
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--11
ความพิการทางการออทิสติก--46
ความพิการทางการซ้ำซ้อน---1
อื่นๆ----
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทม.ต้นม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนพิการทั้งหมด--3043
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการมองเห็น----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการได้ยิน---1
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางสติปัญญา---2
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการร่างกายและสุขภาพ--11
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการเรียนรู้--2838
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการพูดและภาษา----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการออทิสติก--11
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการซ้ำซ้อน----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอื่นๆ----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครข้อมูลผิดปกติ----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนพิการทั้งหมด--1221
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการมองเห็น----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการได้ยิน----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางสติปัญญา----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการร่างกายและสุขภาพ----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการเรียนรู้--1221
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการพูดและภาษา----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการออทิสติก----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการซ้ำซ้อน----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอื่นๆ----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครข้อมูลผิดปกติ----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนพิการทั้งหมด--911
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการมองเห็น----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการได้ยิน----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางสติปัญญา----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการร่างกายและสุขภาพ----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการเรียนรู้--911
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการพูดและภาษา----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการออทิสติก----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการซ้ำซ้อน----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอื่นๆ----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครข้อมูลผิดปกติ----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนพิการทั้งหมด--2323
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการมองเห็น----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการได้ยิน----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางสติปัญญา----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการร่างกายและสุขภาพ----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการเรียนรู้--2323
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการพูดและภาษา----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการออทิสติก----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการซ้ำซ้อน----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครอื่นๆ----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครข้อมูลผิดปกติ----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนพิการทั้งหมด--55
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการมองเห็น----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการได้ยิน----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางสติปัญญา----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการร่างกายและสุขภาพ--11
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการเรียนรู้----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการพูดและภาษา--44
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการออทิสติก----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการซ้ำซ้อน----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครอื่นๆ----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครข้อมูลผิดปกติ----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนพิการทั้งหมด--25
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการมองเห็น----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการได้ยิน----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางสติปัญญา----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการร่างกายและสุขภาพ----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการเรียนรู้--25
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการพูดและภาษา----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการออทิสติก----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการซ้ำซ้อน----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครอื่นๆ----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครข้อมูลผิดปกติ----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนพิการทั้งหมด--2033
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการมองเห็น----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการได้ยิน----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางสติปัญญา---1
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการร่างกายและสุขภาพ----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการเรียนรู้--1931
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการพูดและภาษา----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--11
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการออทิสติก----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครความพิการทางการซ้ำซ้อน----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครอื่นๆ----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครข้อมูลผิดปกติ----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครนักเรียนพิการทั้งหมด--13
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการมองเห็น----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการได้ยิน----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครความพิการทางสติปัญญา----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครความพิการร่างกายและสุขภาพ--11
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการเรียนรู้---1
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการพูดและภาษา----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการออทิสติก---1
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการซ้ำซ้อน----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครนักเรียนพิการทั้งหมด--59
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการมองเห็น--12
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการได้ยิน----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครความพิการทางสติปัญญา----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครความพิการร่างกายและสุขภาพ----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการเรียนรู้--25
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการพูดและภาษา----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการออทิสติก--22
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการซ้ำซ้อน----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครนักเรียนพิการทั้งหมด----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการมองเห็น----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการได้ยิน----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครความพิการทางสติปัญญา----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครความพิการร่างกายและสุขภาพ----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการเรียนรู้----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการพูดและภาษา----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการออทิสติก----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการซ้ำซ้อน----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนพิการทั้งหมด--3841
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการมองเห็น----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการได้ยิน----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางสติปัญญา----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครความพิการร่างกายและสุขภาพ----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการเรียนรู้--3841
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการพูดและภาษา----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการออทิสติก----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการซ้ำซ้อน----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนพิการทั้งหมด--2730
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการมองเห็น----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการได้ยิน----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางสติปัญญา----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครความพิการร่างกายและสุขภาพ----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการเรียนรู้--2730
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการพูดและภาษา----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการออทิสติก----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการซ้ำซ้อน----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนพิการทั้งหมด--2125
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการมองเห็น----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการได้ยิน----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางสติปัญญา----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครความพิการร่างกายและสุขภาพ----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการเรียนรู้--710
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการพูดและภาษา--1415
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการออทิสติก----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการซ้ำซ้อน----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนพิการทั้งหมด--2252
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการมองเห็น--610
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการได้ยิน--11
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางสติปัญญา----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครความพิการร่างกายและสุขภาพ----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการเรียนรู้--1540
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการพูดและภาษา----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการออทิสติก----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการซ้ำซ้อน---1
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนพิการทั้งหมด--22
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการมองเห็น----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการได้ยิน----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางสติปัญญา----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครความพิการร่างกายและสุขภาพ----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการเรียนรู้--22
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการพูดและภาษา----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการออทิสติก----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการซ้ำซ้อน----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนพิการทั้งหมด--16
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการมองเห็น----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการได้ยิน----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางสติปัญญา----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครความพิการร่างกายและสุขภาพ----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการเรียนรู้---4
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการพูดและภาษา----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการออทิสติก--12
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครความพิการทางการซ้ำซ้อน----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
เลขที่ 2 ถนนแพร่-ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
Version 2020.07