จำนวนนักเรียนจำแนกตามความด้อยโอกาส

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--2,3261,3213,647
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
เด็กถูกทอดทิ้ง--1-1
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
เด็กเร่ร่อน-----
ผลกระทบจากเอดส์-----
ชนกลุ่มน้อย-----
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
เด็กยากจน--2,3051,2953,600
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
อื่นๆ-----
กำพร้า--6-6
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--112435
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--325
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทม.ต้นม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--105170
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กถูกทอดทิ้ง----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กเร่ร่อน----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครผลกระทบจากเอดส์----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครชนกลุ่มน้อย----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กยากจน--105170
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอื่นๆ----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครกำพร้า----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--4656
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กถูกทอดทิ้ง----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กเร่ร่อน----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครผลกระทบจากเอดส์----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครชนกลุ่มน้อย----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กยากจน--4655
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอื่นๆ----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครกำพร้า----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---1
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--2234
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กถูกทอดทิ้ง----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กเร่ร่อน----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครผลกระทบจากเอดส์----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครชนกลุ่มน้อย----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กยากจน--2234
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอื่นๆ----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครกำพร้า----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--168282
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กถูกทอดทิ้ง--11
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กเร่ร่อน----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครผลกระทบจากเอดส์----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครชนกลุ่มน้อย----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กยากจน--166280
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครอื่นๆ----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครกำพร้า--11
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--86134
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กถูกทอดทิ้ง----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กเร่ร่อน----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครผลกระทบจากเอดส์----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครชนกลุ่มน้อย----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กยากจน--86134
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครอื่นๆ----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครกำพร้า----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--4883
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กถูกทอดทิ้ง----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กเร่ร่อน----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครผลกระทบจากเอดส์----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครชนกลุ่มน้อย----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กยากจน--4782
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครอื่นๆ----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครกำพร้า----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--11
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--160245
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กถูกทอดทิ้ง----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กเร่ร่อน----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครผลกระทบจากเอดส์----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครชนกลุ่มน้อย----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กยากจน--152214
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครอื่นๆ----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครกำพร้า----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--831
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--153347
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเด็กถูกทอดทิ้ง----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเด็กเร่ร่อน----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครผลกระทบจากเอดส์----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครชนกลุ่มน้อย----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเด็กยากจน--147340
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครกำพร้า--33
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--22
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--12
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--214377
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเด็กถูกทอดทิ้ง----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเด็กเร่ร่อน----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครผลกระทบจากเอดส์----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครชนกลุ่มน้อย----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเด็กยากจน--212374
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครกำพร้า--11
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--12
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--2933
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเด็กถูกทอดทิ้ง----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเด็กเร่ร่อน----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครผลกระทบจากเอดส์----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครชนกลุ่มน้อย----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเด็กยากจน--2933
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครกำพร้า----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--383614
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครเด็กถูกทอดทิ้ง----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครเด็กเร่ร่อน----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครผลกระทบจากเอดส์----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครชนกลุ่มน้อย----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครเด็กยากจน--381612
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครกำพร้า--11
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--11
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--238259
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครเด็กถูกทอดทิ้ง----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครเด็กเร่ร่อน----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครผลกระทบจากเอดส์----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครชนกลุ่มน้อย----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครเด็กยากจน--238259
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครกำพร้า----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--76115
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครเด็กถูกทอดทิ้ง----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครเด็กเร่ร่อน----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครผลกระทบจากเอดส์----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครชนกลุ่มน้อย----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครเด็กยากจน--76115
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครกำพร้า----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--224344
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครเด็กถูกทอดทิ้ง----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครเด็กเร่ร่อน----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครผลกระทบจากเอดส์----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครชนกลุ่มน้อย----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครเด็กยากจน--224344
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครกำพร้า----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--226358
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครเด็กถูกทอดทิ้ง----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครเด็กเร่ร่อน----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครผลกระทบจากเอดส์----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครชนกลุ่มน้อย----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครเด็กยากจน--226358
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครกำพร้า----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--148196
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครเด็กถูกทอดทิ้ง----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครเด็กเร่ร่อน----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครผลกระทบจากเอดส์----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครชนกลุ่มน้อย----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครเด็กยากจน--148196
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครกำพร้า----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
เลขที่ 2 ถนนแพร่-ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
Version 2020.07