ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

เพศจำนวน
ชาย23
หญิง56
รวม79

ในโรงเรียน

เพศจำนวน
ชาย242
หญิง477
รวม719

ในสำนักงาน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3
ผู้อำนวยการกลุ่ม9
ศึกษานิเทศก์10
นักจัดการงานทั่วไป3
เจ้าพนักงานธุรการ6
นักวิชาการเงินและบัญชี5
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1
นักวิชาการพัสดุ2
นักทรัพยากรบุคคล8
นิติกร1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน4
นักวิชาการคอมพิวเตอร์2
นักวิชาการศึกษา4
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1
เจ้าหน้าที่ธุรการ5
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์1
พนักงานขับรถยนต์3
แม่บ้าน2
เจ้าหน้าที่ธุรการ2
นักจิตวิทยาโรงเรียน (ประจำ สพม.)1
พนักงานพิมพ์ดีด2
ยาม2
ครูโรงเรียนพิริยาลัยฯ ช่วยราชการ1
รวม79

ในโรงเรียน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน14
รองผู้อำนวยการโรงเรียน21
ครู684
รวม719

ในสำนักงาน

วิทยฐานะจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วิทยฐานะจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน