แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอม.1ม.2ม.3ม.4ม.5ม.6อัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี 2565สภาพอัตรากำลัง
ผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
54012001นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่ในเวียง1,4991,3702,8697214135140147277--+63+63-1406382%
54012002พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่ในเวียง1,5431,4733,0167614144149147681--+68+68-1496884%
54012003เมืองแพร่ เมืองแพร่ป่าแดง124102226121-16171-1213--+4+4-17431%
54012004ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่บ้านถิ่น16886254121-15161-1415--+1+1-1617%
54012005ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่ท่าข้าม9612021610--16161-89-1-+8+7-16778%
54012006ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่ห้วยม้า845013471-11121-89--+3+3-12334%
54012008ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางร้องเข็ม6253951,02034124750123841--+9+9-50922%
54012010สองพิทยาคม สองบ้านหนุน56136792832125053123639--+14+14-531436%
54012011เวียงเทพวิทยา สองห้วยหม้าย845814261-12131-67--+6+6-13686%
54012012ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่หนองม่วงไข่21814836616112628111820--+8+8-28840%
54022001ลองวิทยา ลองห้วยอ้อ7504861,23639-36063134246-1-+18+17-631737%
54022002สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นดอนมูล6284591,08733124346133438--1+9+8-46822%
54022003บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นบ้านกาศ6247109111-12131-67--+6+6-13686%
54022004วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยเด่นชัย43031674624113537122427--1+11+10-371038%
54022005วังชิ้นวิทยา วังชิ้นวังชิ้น37847585324124245122427--+18+18-451867%
54022006สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสรอย188117305151-20211-1617--+4+4-21424%
เลขที่ 2 ถนนแพร่-ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
Version 2020.07