จำนวนนักเรียนจำแนกตามสัญชาติ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด--7,42813,390
ไทย--7,41713,374
กัมพูชา--24
เกาหลีใต้----
จีน----
ซาอุดีอาระเบีย----
ญี่ปุ่น----
เนปาล----
ปากีสถาน----
เมียนมา--66
ฟิลิปปิน---1
มาเลเซีย----
ลาว--11
เวียดนาม----
ศรีลังกา----
สิงคโปร์----
อินเดีย----
อินโดนีเซีย----
ไม่ปรากฎสัญชาติ---1
อื่นๆ--23
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทม.ต้นม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนทั้งหมด--135234
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครไทย--135234
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครกัมพูชา----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเกาหลีใต้----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครจีน----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครซาอุดีอาระเบีย----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครญี่ปุ่น----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเนปาล----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครปากีสถาน----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเมียนมา----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครฟิลิปปิน----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครมาเลเซีย----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครลาว----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเวียดนาม----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครศรีลังกา----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครสิงคโปร์----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอินเดีย----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอินโดนีเซีย----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครไม่ปรากฎสัญชาติ----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอื่นๆ----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครข้อมูลผิดปกติ----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนทั้งหมด--180277
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครไทย--180277
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครกัมพูชา----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเกาหลีใต้----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครจีน----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครซาอุดีอาระเบีย----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครญี่ปุ่น----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเนปาล----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครปากีสถาน----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเมียนมา----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครฟิลิปปิน----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครมาเลเซีย----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครลาว----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเวียดนาม----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครศรีลังกา----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครสิงคโปร์----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอินเดีย----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอินโดนีเซีย----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครไม่ปรากฎสัญชาติ----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอื่นๆ----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครข้อมูลผิดปกติ----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนทั้งหมด--70119
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครไทย--70119
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครกัมพูชา----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเกาหลีใต้----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครจีน----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครซาอุดีอาระเบีย----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครญี่ปุ่น----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเนปาล----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครปากีสถาน----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเมียนมา----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครฟิลิปปิน----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครมาเลเซีย----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครลาว----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเวียดนาม----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครศรีลังกา----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครสิงคโปร์----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอินเดีย----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอินโดนีเซีย----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครไม่ปรากฎสัญชาติ----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอื่นๆ----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครข้อมูลผิดปกติ----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนทั้งหมด--585973
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครไทย--585973
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครกัมพูชา----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครเกาหลีใต้----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครจีน----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครซาอุดีอาระเบีย----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครญี่ปุ่น----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครเนปาล----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครปากีสถาน----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครเมียนมา----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครฟิลิปปิน----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครมาเลเซีย----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครลาว----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครเวียดนาม----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครศรีลังกา----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครสิงคโปร์----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครอินเดีย----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครอินโดนีเซีย----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครไม่ปรากฎสัญชาติ----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครอื่นๆ----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครข้อมูลผิดปกติ----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนทั้งหมด--591918
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครไทย--590917
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครกัมพูชา----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครเกาหลีใต้----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครจีน----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครซาอุดีอาระเบีย----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครญี่ปุ่น----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครเนปาล----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครปากีสถาน----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครเมียนมา----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครฟิลิปปิน----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครมาเลเซีย----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครลาว--11
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครเวียดนาม----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครศรีลังกา----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครสิงคโปร์----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครอินเดีย----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครอินโดนีเซีย----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครไม่ปรากฎสัญชาติ----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครอื่นๆ----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครข้อมูลผิดปกติ----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนทั้งหมด--75136
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครไทย--75136
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครกัมพูชา----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครเกาหลีใต้----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครจีน----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครซาอุดีอาระเบีย----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครญี่ปุ่น----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครเนปาล----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครปากีสถาน----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครเมียนมา----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครฟิลิปปิน----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครมาเลเซีย----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครลาว----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครเวียดนาม----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครศรีลังกา----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครสิงคโปร์----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครอินเดีย----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครอินโดนีเซีย----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครไม่ปรากฎสัญชาติ----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครอื่นๆ----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครข้อมูลผิดปกติ----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนทั้งหมด--230397
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครไทย--230397
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครกัมพูชา----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครเกาหลีใต้----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครจีน----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครซาอุดีอาระเบีย----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครญี่ปุ่น----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครเนปาล----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครปากีสถาน----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครเมียนมา----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครฟิลิปปิน----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครมาเลเซีย----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครลาว----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครเวียดนาม----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครศรีลังกา----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครสิงคโปร์----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครอินเดีย----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครอินโดนีเซีย----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครไม่ปรากฎสัญชาติ----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครอื่นๆ----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครข้อมูลผิดปกติ----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครนักเรียนทั้งหมด--1,5202,915
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครไทย--1,5202,914
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครกัมพูชา----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเกาหลีใต้----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครจีน----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครซาอุดีอาระเบีย----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครญี่ปุ่น----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเนปาล----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครปากีสถาน----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเมียนมา----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครฟิลิปปิน---1
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครมาเลเซีย----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครลาว----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเวียดนาม----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครศรีลังกา----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครสิงคโปร์----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอินเดีย----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอินโดนีเซีย----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครไม่ปรากฎสัญชาติ----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครนักเรียนทั้งหมด--1,5493,033
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครไทย--1,5473,029
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครกัมพูชา--13
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเกาหลีใต้----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครจีน----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครซาอุดีอาระเบีย----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครญี่ปุ่น----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเนปาล----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครปากีสถาน----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเมียนมา----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครฟิลิปปิน----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครมาเลเซีย----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครลาว----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเวียดนาม----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครศรีลังกา----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครสิงคโปร์----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอินเดีย----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอินโดนีเซีย----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครไม่ปรากฎสัญชาติ----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ--11
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครนักเรียนทั้งหมด--147279
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครไทย--146276
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครกัมพูชา--11
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเกาหลีใต้----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครจีน----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครซาอุดีอาระเบีย----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครญี่ปุ่น----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเนปาล----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครปากีสถาน----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเมียนมา----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครฟิลิปปิน----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครมาเลเซีย----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครลาว----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเวียดนาม----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครศรีลังกา----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครสิงคโปร์----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอินเดีย----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอินโดนีเซีย----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครไม่ปรากฎสัญชาติ---1
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ---1
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนทั้งหมด--7301,180
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครไทย--7261,176
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครกัมพูชา----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครเกาหลีใต้----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครจีน----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครซาอุดีอาระเบีย----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครญี่ปุ่น----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครเนปาล----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครปากีสถาน----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครเมียนมา--33
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครฟิลิปปิน----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครมาเลเซีย----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครลาว----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครเวียดนาม----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครศรีลังกา----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครสิงคโปร์----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครอินเดีย----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครอินโดนีเซีย----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครไม่ปรากฎสัญชาติ----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ--11
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนทั้งหมด--572971
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครไทย--570969
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครกัมพูชา----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครเกาหลีใต้----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครจีน----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครซาอุดีอาระเบีย----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครญี่ปุ่น----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครเนปาล----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครปากีสถาน----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครเมียนมา--22
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครฟิลิปปิน----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครมาเลเซีย----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครลาว----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครเวียดนาม----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครศรีลังกา----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครสิงคโปร์----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครอินเดีย----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครอินโดนีเซีย----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครไม่ปรากฎสัญชาติ----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนทั้งหมด--82127
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครไทย--82127
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครกัมพูชา----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครเกาหลีใต้----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครจีน----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครซาอุดีอาระเบีย----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครญี่ปุ่น----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครเนปาล----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครปากีสถาน----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครเมียนมา----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครฟิลิปปิน----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครมาเลเซีย----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครลาว----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครเวียดนาม----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครศรีลังกา----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครสิงคโปร์----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครอินเดีย----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครอินโดนีเซีย----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครไม่ปรากฎสัญชาติ----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนทั้งหมด--416711
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครไทย--416711
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครกัมพูชา----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครเกาหลีใต้----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครจีน----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครซาอุดีอาระเบีย----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครญี่ปุ่น----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครเนปาล----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครปากีสถาน----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครเมียนมา----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครฟิลิปปิน----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครมาเลเซีย----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครลาว----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครเวียดนาม----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครศรีลังกา----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครสิงคโปร์----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครอินเดีย----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครอินโดนีเซีย----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครไม่ปรากฎสัญชาติ----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนทั้งหมด--347797
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครไทย--346796
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครกัมพูชา----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครเกาหลีใต้----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครจีน----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครซาอุดีอาระเบีย----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครญี่ปุ่น----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครเนปาล----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครปากีสถาน----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครเมียนมา--11
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครฟิลิปปิน----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครมาเลเซีย----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครลาว----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครเวียดนาม----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครศรีลังกา----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครสิงคโปร์----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครอินเดีย----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครอินโดนีเซีย----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครไม่ปรากฎสัญชาติ----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนทั้งหมด--199323
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครไทย--199323
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครกัมพูชา----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครเกาหลีใต้----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครจีน----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครซาอุดีอาระเบีย----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครญี่ปุ่น----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครเนปาล----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครปากีสถาน----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครเมียนมา----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครฟิลิปปิน----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครมาเลเซีย----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครลาว----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครเวียดนาม----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครศรีลังกา----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครสิงคโปร์----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครอินเดีย----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครอินโดนีเซีย----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครไม่ปรากฎสัญชาติ----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
เลขที่ 2 ถนนแพร่-ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
Version 2020.07