จำนวนนักเรียนจำแนกระดับชั้น

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 11,1561,2862,44273
มัธยมศึกษาปีที่ 21,2001,2402,44073
มัธยมศึกษาปีที่ 31,2491,3072,55673
มัธยมศีกษาตอนต้น3,6053,8337,438219
มัธยมศึกษาปีที่ 48731,2262,09968
มัธยมศึกษาปีที่ 58091,1912,00067
มัธยมศึกษาปีที่ 67721,1981,97069
มัธยมศีกษาตอนปลาย2,4543,6156,069204
รวมทั้งสิ้น6,0597,44813,507423


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้นห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
540120013903011054390301 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ ในเวียงเมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร1,4991,3702,86972-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
540120023903021054390302 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ในเวียงเมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร1,5431,4733,01676-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
540120033903031054390303 เมืองแพร่ ป่าแดงเมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร12410222612-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 3
540120043903041054390304 ถิ่นโอภาสวิทยา บ้านถิ่นเมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร1688625412-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 3
540120053903051054390305 ท่าข้ามวิทยาคม ท่าข้ามเมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร9612021610-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 3
540120063903061054390306 ห้วยม้าวิทยาคม ห้วยม้าเมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร84501347-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 2
540120083903081054390308 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องเข็มร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนคร6253951,02034-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
540120103903141054390314 สองพิทยาคม บ้านหนุนสองสหวิทยาเขตโกศัยนคร56136792832-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
540120113903151054390315 เวียงเทพวิทยา ห้วยหม้ายสองสหวิทยาเขตโกศัยนคร84581426-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 2
540120123903181054390318 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนคร21814836616-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
540220013903101054390310 ลองวิทยา ห้วยอ้อลองสหวิทยาเขตพลนคร7504861,23639-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
540220023903111054390311 สูงเม่นชนูปถัมภ์ ดอนมูลสูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร6284591,08733-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
540220033903121054390312 บ้านกาศประชานุเคราะห์ บ้านกาศสูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร624710911-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
540220043903131054390313 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยเด่นชัยสหวิทยาเขตพลนคร43031674624-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
540220053903161054390316 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นวังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร37847585324-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
540220063903171054390317 สรอยเสรีวิทยา สรอยวังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร18811730515-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
เลขที่ 2 ถนนแพร่-ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
Version 2020.07