ข้อมูลที่เข้าดูมากกว่าร้อยละ 20

รายการจำนวน(ครั้ง)

ข้อมูลที่เข้าดูน้อยกว่าร้อยละ 20

รายการจำนวน(ครั้ง)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา33418.52%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด25614.20%
ข้อมูลสถานศึกษา25213.98%
บุคลากรเกษียณอายุ1075.93%
นร.จำแนกตามอายุ754.16%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ744.10%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง734.05%
สถิติ/บริการ703.88%
โครงการในโรงเรียน623.44%
รายงานบริหารงบประมาณ573.16%
คณะกรรมการ543.00%
ผลสอบ O-Net543.00%
นร.จำแนกตามความพิการ502.77%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส502.77%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน482.66%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง402.22%
แนวโน้ม จำนวน นร.372.05%
นร.จำแนกตามสัญชาติ241.33%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.241.33%
นร.จำแนกตามศาสนา231.28%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน211.16%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน181.00%
ผลสอบ NT0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน