คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
เลขที่ 2 ถนนแพร่-ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
Version 2020.07