จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด--7,4535,98113,434
น้อยกว่า 2 ปี-----
2 ปี-----
3 ปี-----
4 ปี-----
5 ปี-----
6 ปี-----
7 ปี-----
8 ปี-----
9 ปี-----
10 ปี-----
11 ปี-----
12 ปี--512-512
13 ปี--2,436-2,436
14 ปี--2,53312,534
15 ปี--1,9204342,354
16 ปี--511,9572,008
17 ปี--12,0532,054
18 ปี---1,4761,476
19 ปี---5656
20 ปี---44
20 ปีขึ้นไป-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทม.ต้นม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนทั้งหมด--149102251
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครน้อยกว่า 2 ปี-----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร2 ปี-----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร3 ปี-----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร4 ปี-----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร5 ปี-----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร6 ปี-----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร7 ปี-----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร8 ปี-----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร9 ปี-----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร10 ปี-----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร11 ปี-----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร12 ปี--9-9
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร13 ปี--49-49
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร14 ปี--50-50
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร15 ปี--361349
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร16 ปี--53035
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร17 ปี---3939
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร18 ปี---2020
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร19 ปี-----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร20 ปี-----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร20 ปีขึ้นไป-----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนทั้งหมด--18199280
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครน้อยกว่า 2 ปี-----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร2 ปี-----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร3 ปี-----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร4 ปี-----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร5 ปี-----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร6 ปี-----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร7 ปี-----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร8 ปี-----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร9 ปี-----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร10 ปี-----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร11 ปี-----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร12 ปี--18-18
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร13 ปี--54-54
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร14 ปี--60-60
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร15 ปี--46854
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร16 ปี--33437
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร17 ปี---3232
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร18 ปี---2121
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร19 ปี---33
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร20 ปี---11
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร20 ปีขึ้นไป-----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนทั้งหมด--7047117
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครน้อยกว่า 2 ปี-----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร2 ปี-----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร3 ปี-----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร4 ปี-----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร5 ปี-----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร6 ปี-----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร7 ปี-----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร8 ปี-----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร9 ปี-----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร10 ปี-----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร11 ปี-----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร12 ปี--2-2
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร13 ปี--23-23
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร14 ปี--21-21
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร15 ปี--24-24
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร16 ปี---1010
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร17 ปี---1818
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร18 ปี---1818
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร19 ปี---11
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร20 ปี-----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร20 ปีขึ้นไป-----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนทั้งหมด--593387980
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครน้อยกว่า 2 ปี-----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนคร2 ปี-----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนคร3 ปี-----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนคร4 ปี-----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนคร5 ปี-----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนคร6 ปี-----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนคร7 ปี-----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนคร8 ปี-----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนคร9 ปี-----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนคร10 ปี-----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนคร11 ปี-----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนคร12 ปี--54-54
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนคร13 ปี--182-182
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนคร14 ปี--212-212
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนคร15 ปี--13937176
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนคร16 ปี--5119124
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนคร17 ปี--1121122
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนคร18 ปี---108108
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนคร19 ปี---22
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนคร20 ปี-----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนคร20 ปีขึ้นไป-----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนทั้งหมด--595327922
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครน้อยกว่า 2 ปี-----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร2 ปี-----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร3 ปี-----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร4 ปี-----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร5 ปี-----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร6 ปี-----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร7 ปี-----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร8 ปี-----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร9 ปี-----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร10 ปี-----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร11 ปี-----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร12 ปี--38-38
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร13 ปี--181-181
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร14 ปี--217-217
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร15 ปี--15420174
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร16 ปี--59398
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร17 ปี---129129
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร18 ปี---8484
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร19 ปี---11
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร20 ปี-----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร20 ปีขึ้นไป-----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนทั้งหมด--7661137
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครน้อยกว่า 2 ปี-----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร2 ปี-----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร3 ปี-----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร4 ปี-----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร5 ปี-----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร6 ปี-----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร7 ปี-----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร8 ปี-----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร9 ปี-----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร10 ปี-----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร11 ปี-----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร12 ปี--1-1
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร13 ปี--26-26
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร14 ปี--33134
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร15 ปี--16218
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร16 ปี---2323
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร17 ปี---2626
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร18 ปี---88
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร19 ปี---11
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร20 ปี-----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนคร20 ปีขึ้นไป-----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนทั้งหมด--230165395
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครน้อยกว่า 2 ปี-----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนคร2 ปี-----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนคร3 ปี-----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนคร4 ปี-----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนคร5 ปี-----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนคร6 ปี-----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนคร7 ปี-----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนคร8 ปี-----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนคร9 ปี-----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนคร10 ปี-----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนคร11 ปี-----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนคร12 ปี--11-11
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนคร13 ปี--74-74
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนคร14 ปี--77-77
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนคร15 ปี--66874
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนคร16 ปี--24749
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนคร17 ปี---6666
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนคร18 ปี---4242
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนคร19 ปี---22
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนคร20 ปี-----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนคร20 ปีขึ้นไป-----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครนักเรียนทั้งหมด--1,5201,3982,918
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครน้อยกว่า 2 ปี-----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร2 ปี-----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร3 ปี-----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร4 ปี-----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร5 ปี-----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร6 ปี-----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร7 ปี-----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร8 ปี-----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร9 ปี-----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร10 ปี-----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร11 ปี-----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร12 ปี--117-117
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร13 ปี--534-534
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร14 ปี--507-507
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร15 ปี--360136496
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร16 ปี--2435437
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร17 ปี---493493
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร18 ปี---321321
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร19 ปี---1313
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร20 ปี-----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร20 ปีขึ้นไป-----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครนักเรียนทั้งหมด--1,5501,4863,036
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครน้อยกว่า 2 ปี-----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร2 ปี-----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร3 ปี-----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร4 ปี-----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร5 ปี-----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร6 ปี-----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร7 ปี-----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร8 ปี-----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร9 ปี-----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร10 ปี-----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร11 ปี-----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร12 ปี--116-116
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร13 ปี--526-526
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร14 ปี--515-515
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร15 ปี--388112500
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร16 ปี--5499504
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร17 ปี---466466
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร18 ปี---401401
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร19 ปี---88
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร20 ปี-----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร20 ปีขึ้นไป-----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครนักเรียนทั้งหมด--141137278
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครน้อยกว่า 2 ปี-----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร2 ปี-----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร3 ปี-----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร4 ปี-----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร5 ปี-----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร6 ปี-----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร7 ปี-----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร8 ปี-----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร9 ปี-----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร10 ปี-----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร11 ปี-----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร12 ปี--5-5
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร13 ปี--30-30
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร14 ปี--50-50
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร15 ปี--551570
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร16 ปี--14950
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร17 ปี---4444
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร18 ปี---2727
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร19 ปี---22
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร20 ปี-----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร20 ปีขึ้นไป-----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนทั้งหมด--7324511,183
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครน้อยกว่า 2 ปี-----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนคร2 ปี-----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนคร3 ปี-----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนคร4 ปี-----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนคร5 ปี-----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนคร6 ปี-----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนคร7 ปี-----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนคร8 ปี-----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนคร9 ปี-----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนคร10 ปี-----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนคร11 ปี-----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนคร12 ปี--55-55
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนคร13 ปี--250-250
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนคร14 ปี--240-240
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนคร15 ปี--18325208
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนคร16 ปี--4153157
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนคร17 ปี---158158
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนคร18 ปี---109109
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนคร19 ปี---66
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนคร20 ปี-----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนคร20 ปีขึ้นไป-----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนทั้งหมด--578400978
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครน้อยกว่า 2 ปี-----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร2 ปี-----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร3 ปี-----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร4 ปี-----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร5 ปี-----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร6 ปี-----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร7 ปี-----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร8 ปี-----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร9 ปี-----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร10 ปี-----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร11 ปี-----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร12 ปี--36-36
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร13 ปี--194-194
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร14 ปี--191-191
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร15 ปี--15022172
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร16 ปี--7157164
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร17 ปี---123123
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร18 ปี---9090
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร19 ปี---77
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร20 ปี---11
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร20 ปีขึ้นไป-----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนทั้งหมด--8147128
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครน้อยกว่า 2 ปี-----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร2 ปี-----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร3 ปี-----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร4 ปี-----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร5 ปี-----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร6 ปี-----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร7 ปี-----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร8 ปี-----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร9 ปี-----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร10 ปี-----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร11 ปี-----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร12 ปี--4-4
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร13 ปี--19-19
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร14 ปี--29-29
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร15 ปี--29231
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร16 ปี---1919
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร17 ปี---99
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร18 ปี---1717
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร19 ปี-----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร20 ปี-----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร20 ปีขึ้นไป-----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนทั้งหมด--418298716
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครน้อยกว่า 2 ปี-----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนคร2 ปี-----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนคร3 ปี-----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนคร4 ปี-----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนคร5 ปี-----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนคร6 ปี-----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนคร7 ปี-----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนคร8 ปี-----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนคร9 ปี-----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนคร10 ปี-----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนคร11 ปี-----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนคร12 ปี--21-21
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนคร13 ปี--133-133
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนคร14 ปี--137-137
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนคร15 ปี--11916135
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนคร16 ปี--897105
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนคร17 ปี---118118
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนคร18 ปี---6060
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนคร19 ปี---77
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนคร20 ปี-----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนคร20 ปีขึ้นไป-----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนทั้งหมด--341449790
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครน้อยกว่า 2 ปี-----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร2 ปี-----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร3 ปี-----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร4 ปี-----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร5 ปี-----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร6 ปี-----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร7 ปี-----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร8 ปี-----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร9 ปี-----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร10 ปี-----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร11 ปี-----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร12 ปี--17-17
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร13 ปี--104-104
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร14 ปี--120-120
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร15 ปี--9815113
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร16 ปี--2156158
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร17 ปี---164164
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร18 ปี---110110
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร19 ปี---33
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร20 ปี---11
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร20 ปีขึ้นไป-----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนทั้งหมด--198127325
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครน้อยกว่า 2 ปี-----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร2 ปี-----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร3 ปี-----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร4 ปี-----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร5 ปี-----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร6 ปี-----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร7 ปี-----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร8 ปี-----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร9 ปี-----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร10 ปี-----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร11 ปี-----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร12 ปี--8-8
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร13 ปี--57-57
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร14 ปี--74-74
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร15 ปี--57360
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร16 ปี--23638
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร17 ปี---4747
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร18 ปี---4040
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร19 ปี-----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร20 ปี---11
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร20 ปีขึ้นไป-----
เลขที่ 2 ถนนแพร่-ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
Version 2020.07