จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--4,7288,733
เดินเท้า--72135
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1,8173,475
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2,8345,111
จักรยานยืมเรียน--512
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทม.ต้นม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--4478
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเดินเท้า----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2028
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2450
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครจักรยานยืมเรียน----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครข้อมูลผิดปกติ----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--78111
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเดินเท้า----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--6085
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1825
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครจักรยานยืมเรียน---1
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครข้อมูลผิดปกติ----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--4252
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเดินเท้า----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2838
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1414
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครจักรยานยืมเรียน----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครข้อมูลผิดปกติ----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--225392
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครเดินเท้า--24
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--92160
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--131228
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครจักรยานยืมเรียน----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครข้อมูลผิดปกติ----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--291514
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครเดินเท้า--1313
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--96164
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--182337
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครจักรยานยืมเรียน----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครข้อมูลผิดปกติ----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--2128
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครเดินเท้า--33
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1114
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--711
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครจักรยานยืมเรียน----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครข้อมูลผิดปกติ----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--59110
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครเดินเท้า---5
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2443
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--3562
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครจักรยานยืมเรียน----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครข้อมูลผิดปกติ----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--1,2292,375
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเดินเท้า--415
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--5041,050
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--7211,310
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครจักรยานยืมเรียน----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--1,2852,554
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเดินเท้า--528
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--5071,027
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--7721,497
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครจักรยานยืมเรียน--12
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--2537
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเดินเท้า--33
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1625
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--68
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครจักรยานยืมเรียน---1
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--503707
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครเดินเท้า--3042
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--60103
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--412561
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครจักรยานยืมเรียน--11
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--355586
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครเดินเท้า--45
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--187340
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--161234
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครจักรยานยืมเรียน--37
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--1730
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครเดินเท้า----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--916
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--814
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครจักรยานยืมเรียน----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--289488
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครเดินเท้า--23
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--149268
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--138217
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครจักรยานยืมเรียน----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--211567
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครเดินเท้า--410
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--4093
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--167464
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครจักรยานยืมเรียน----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--54104
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครเดินเท้า--24
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1421
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--3879
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครจักรยานยืมเรียน----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
เลขที่ 2 ถนนแพร่-ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
Version 2020.07