แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอม.1ม.2ม.3ม.4ม.5ม.6อัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี 2564สภาพอัตรากำลัง
ผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
54012001นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่ในเวียง1,5201,3982,9187214135140147277--+63+63-1406382%
54012002พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่ในเวียง1,5501,4863,0367414144149147479--+70+70-1497089%
54012003เมืองแพร่ เมืองแพร่ป่าแดง149102251121-16171-1213--+4+4-17431%
54012004ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่บ้านถิ่น18199280151-15161-1819---3-3-16-3-15%
54012005ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่ท่าข้าม14113727811--16161-1011-1-+6+5-16546%
54012006ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่ห้วยม้า704711761-11121-67--+5+5-12572%
54012008ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางร้องเข็ม59338798041124750125255---5-5-50-5-9%
54012010สองพิทยาคม สองบ้านหนุน59532792232125053123639--+14+14-531436%
54012011เวียงเทพวิทยา สองห้วยหม้าย766113761-12131-67--+6+6-13686%
54012012ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่หนองม่วงไข่23016539518112628111820--+8+8-28840%
54022001ลองวิทยา ลองห้วยอ้อ7324511,18338-36063134246-1-+18+17-631737%
54022002สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นดอนมูล57840097831124346123235--+11+11-461132%
54022003บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นบ้านกาศ8147128121-12131-1213-----13--
54022004วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยเด่นชัย41829871624113537112426--+11+11-371143%
54022005วังชิ้นวิทยา วังชิ้นวังชิ้น34144979024124245122427--+18+18-451867%
54022006สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสรอย198127325171-20211-1819--+2+2-21211%
เลขที่ 2 ถนนแพร่-ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
Version 2020.07