จำนวนนักเรียนจำแนกตามศาสนา

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด--7,45313,434
พุทธ--7,42313,376
อิสลาม--1422
คริสต์--1534
ซิกส์----
พราหมณ์/ฮินดู----
อื่นๆ--12
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทม.ต้นม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนทั้งหมด--149251
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครพุทธ--149251
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอิสลาม----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครคริสต์----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครซิกส์----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครพราหมณ์/ฮินดู----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอื่นๆ----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครข้อมูลผิดปกติ----
54012003 เมืองแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนทั้งหมด--181280
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครพุทธ--181280
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอิสลาม----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครคริสต์----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครซิกส์----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครพราหมณ์/ฮินดู----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอื่นๆ----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครข้อมูลผิดปกติ----
54012004 ถิ่นโอภาสวิทยา เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนทั้งหมด--70117
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครพุทธ--69116
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอิสลาม----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครคริสต์--11
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครซิกส์----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครพราหมณ์/ฮินดู----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอื่นๆ----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครข้อมูลผิดปกติ----
54012006 ห้วยม้าวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนทั้งหมด--593980
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครพุทธ--591977
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครอิสลาม--12
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครคริสต์--11
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครซิกส์----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครพราหมณ์/ฮินดู----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครอื่นๆ----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครข้อมูลผิดปกติ----
54012008 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนทั้งหมด--595922
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครพุทธ--594921
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครอิสลาม--11
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครคริสต์----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครซิกส์----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครพราหมณ์/ฮินดู----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครอื่นๆ----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครข้อมูลผิดปกติ----
54012010 สองพิทยาคม สองสหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนทั้งหมด--76137
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครพุทธ--75135
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครอิสลาม--12
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครคริสต์----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครซิกส์----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครพราหมณ์/ฮินดู----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครอื่นๆ----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครข้อมูลผิดปกติ----
54012011 เวียงเทพวิทยา สองสหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครนักเรียนทั้งหมด--230395
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครพุทธ--230395
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครอิสลาม----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครคริสต์----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครซิกส์----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครพราหมณ์/ฮินดู----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครอื่นๆ----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครข้อมูลผิดปกติ----
54012012 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนครอายุนอกเกณฑ์----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครนักเรียนทั้งหมด--1,5202,918
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครพุทธ--1,5132,905
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอิสลาม--33
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครคริสต์--39
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครซิกส์----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครพราหมณ์/ฮินดู----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ--11
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54012001 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครนักเรียนทั้งหมด--1,5503,036
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครพุทธ--1,5453,025
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอิสลาม--23
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครคริสต์--38
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครซิกส์----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครพราหมณ์/ฮินดู----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54012002 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครนักเรียนทั้งหมด--141278
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครพุทธ--138265
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอิสลาม--36
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครคริสต์---6
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครซิกส์----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครพราหมณ์/ฮินดู----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ---1
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54012005 ท่าข้ามวิทยาคม เมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนทั้งหมด--7321,183
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครพุทธ--7311,181
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครอิสลาม---1
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครคริสต์--11
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครซิกส์----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครพราหมณ์/ฮินดู----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54022001 ลองวิทยา ลองสหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนทั้งหมด--578978
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครพุทธ--575975
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครอิสลาม--22
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครคริสต์--11
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครซิกส์----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครพราหมณ์/ฮินดู----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54022002 สูงเม่นชนูปถัมภ์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนทั้งหมด--81128
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครพุทธ--81127
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครอิสลาม----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครคริสต์---1
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครซิกส์----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครพราหมณ์/ฮินดู----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54022003 บ้านกาศประชานุเคราะห์ สูงเม่นสหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนทั้งหมด--418716
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครพุทธ--414712
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครอิสลาม--11
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครคริสต์--33
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครซิกส์----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครพราหมณ์/ฮินดู----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54022004 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยสหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนทั้งหมด--341790
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครพุทธ--339786
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครอิสลาม---1
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครคริสต์--23
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครซิกส์----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครพราหมณ์/ฮินดู----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54022005 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครนักเรียนทั้งหมด--198325
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครพุทธ--198325
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครอิสลาม----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครคริสต์----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครซิกส์----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครพราหมณ์/ฮินดู----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครอื่นๆ----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครข้อมูลผิดปกติ----
54022006 สรอยเสรีวิทยา วังชิ้นสหวิทยาเขตพลนครอายุนอกเกณฑ์----
เลขที่ 2 ถนนแพร่-ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
Version 2020.07