โรงเรียนเปิดสอนระดับปฐมวัย

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
มัธยมศีกษาตอนต้น----
มัธยมศึกษาปีที่ 4----
มัธยมศึกษาปีที่ 5----
มัธยมศึกษาปีที่ 6----
มัธยมศีกษาตอนปลาย----
รวมทั้งสิ้น----


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้นห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
เลขที่ 2 ถนนแพร่-ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
Version 2020.07