จำนวนนักเรียนจำแนกระดับชั้น

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 11,1961,2362,43277
มัธยมศึกษาปีที่ 21,2571,3052,56276
มัธยมศึกษาปีที่ 31,1741,2852,45975
มัธยมศีกษาตอนต้น3,6273,8267,453228
มัธยมศึกษาปีที่ 48271,2102,03769
มัธยมศึกษาปีที่ 57861,2162,00269
มัธยมศึกษาปีที่ 67791,1631,94267
มัธยมศีกษาตอนปลาย2,3923,5895,981205
รวมทั้งสิ้น6,0197,41513,434433


รายการจำนวน รร.จำนวน นร.ห้องเรียน
ปฐมวัย 0 0
ปฐมวัย - ประถมศึกษา 0 0
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 0 0
ประถมศึกษา 0 0
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 0 0
รวมทั้งสิ้น16 13,434 433
SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้นห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
540120013903011054390301 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ ในเวียงเมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร1,5201,3982,91872-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
540120023903021054390302 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ในเวียงเมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร1,5501,4863,03674-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
540120033903031054390303 เมืองแพร่ ป่าแดงเมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร14910225112-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 3
540120043903041054390304 ถิ่นโอภาสวิทยา บ้านถิ่นเมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร1819928015-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 3
540120053903051054390305 ท่าข้ามวิทยาคม ท่าข้ามเมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร14113727811-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 3
540120063903061054390306 ห้วยม้าวิทยาคม ห้วยม้าเมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร70471176-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
540120083903081054390308 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องเข็มร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนคร59338798041-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
540120103903141054390314 สองพิทยาคม บ้านหนุนสองสหวิทยาเขตโกศัยนคร59532792232-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
540120113903151054390315 เวียงเทพวิทยา ห้วยหม้ายสองสหวิทยาเขตโกศัยนคร76611376-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 2
540120123903181054390318 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนคร23016539518-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
540220013903101054390310 ลองวิทยา ห้วยอ้อลองสหวิทยาเขตพลนคร7324511,18338-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
540220023903111054390311 สูงเม่นชนูปถัมภ์ ดอนมูลสูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร57840097831-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
540220033903121054390312 บ้านกาศประชานุเคราะห์ บ้านกาศสูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร814712812-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 2
540220043903131054390313 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยเด่นชัยสหวิทยาเขตพลนคร41829871624-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
540220053903161054390316 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นวังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร34144979024-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
540220063903171054390317 สรอยเสรีวิทยา สรอยวังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร19812732517-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
เลขที่ 2 ถนนแพร่-ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
Version 2020.07