จำนวนนักเรียนจำแนกระดับชั้น

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 11,1901,2362,42674
มัธยมศึกษาปีที่ 21,2521,2962,54873
มัธยมศึกษาปีที่ 31,1721,2822,45473
มัธยมศีกษาตอนต้น3,6143,8147,428220
มัธยมศึกษาปีที่ 48221,2132,03569
มัธยมศึกษาปีที่ 57811,2141,99569
มัธยมศึกษาปีที่ 67761,1561,93267
มัธยมศีกษาตอนปลาย2,3793,5835,962205
รวมทั้งสิ้น5,9937,39713,390425


รายการจำนวน รร.จำนวน นร.ห้องเรียน
ปฐมวัย 0 0
ปฐมวัย - ประถมศึกษา 0 0
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 0 0
ประถมศึกษา 0 0
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 0 0
รวมทั้งสิ้น16 13,390 425
SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้นห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
540120013903011054390301 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ ในเวียงเมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร1,5201,3952,91572-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
540120023903021054390302 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ในเวียงเมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร1,5491,4843,03374-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
540120033903031054390303 เมืองแพร่ ป่าแดงเมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร1359923413-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 3
540120043903041054390304 ถิ่นโอภาสวิทยา บ้านถิ่นเมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร1809727715-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 3
540120053903051054390305 ท่าข้ามวิทยาคม ท่าข้ามเมืองแพร่สหวิทยาเขตพลนคร14713227911-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 3
540120063903061054390306 ห้วยม้าวิทยาคม ห้วยม้าเมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร70491196-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
540120083903081054390308 ร้องกวางอนุสรณ์ ร้องเข็มร้องกวางสหวิทยาเขตโกศัยนคร58538897333-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
540120103903141054390314 สองพิทยาคม บ้านหนุนสองสหวิทยาเขตโกศัยนคร59132791831-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
540120113903151054390315 เวียงเทพวิทยา ห้วยหม้ายสองสหวิทยาเขตโกศัยนคร75611366-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 2
540120123903181054390318 ม่วงไข่พิทยาคม หนองม่วงไข่หนองม่วงไข่สหวิทยาเขตโกศัยนคร23016739718-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
540220013903101054390310 ลองวิทยา ห้วยอ้อลองสหวิทยาเขตพลนคร7304501,18038-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
540220023903111054390311 สูงเม่นชนูปถัมภ์ ดอนมูลสูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร57239997131-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
540220033903121054390312 บ้านกาศประชานุเคราะห์ บ้านกาศสูงเม่นสหวิทยาเขตพลนคร824512712-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 2
540220043903131054390313 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ เด่นชัยเด่นชัยสหวิทยาเขตพลนคร41629571124-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
540220053903161054390316 วังชิ้นวิทยา วังชิ้นวังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร34745079724-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
540220063903171054390317 สรอยเสรีวิทยา สรอยวังชิ้นสหวิทยาเขตพลนคร19912432317-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
เลขที่ 2 ถนนแพร่-ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
Version 2020.07