โรงเรียนขนาดเล็ก

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1148221
มัธยมศึกษาปีที่ 21510251
มัธยมศึกษาปีที่ 3914231
มัธยมศีกษาตอนต้น3832703
มัธยมศึกษาปีที่ 466121
มัธยมศึกษาปีที่ 5611171
มัธยมศึกษาปีที่ 699181
มัธยมศีกษาตอนปลาย2126473
รวมทั้งสิ้น59581176


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้นห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
540120063903061054390306 ห้วยม้าวิทยาคม ห้วยม้าเมืองแพร่สหวิทยาเขตโกศัยนคร70471176-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
เลขที่ 2 ถนนแพร่-ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
Version 2020.07