ข้อมูลที่เข้าดูมากกว่าร้อยละ 20

รายการจำนวน(ครั้ง)

ข้อมูลที่เข้าดูน้อยกว่าร้อยละ 20

รายการจำนวน(ครั้ง)
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด8514.19%
ข้อมูลสถานศึกษา8213.69%
นร.จำแนกตามอายุ467.68%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา416.84%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง376.18%
นร.จำแนกตามความพิการ366.01%
โครงการในโรงเรียน274.51%
สถิติ/บริการ274.51%
ผลสอบ O-Net244.01%
แนวโน้ม จำนวน นร.213.51%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน203.34%
รายงานบริหารงบประมาณ203.34%
คณะกรรมการ193.17%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส183.01%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง152.50%
บุคลากรเกษียณอายุ152.50%
นร.จำแนกตามสัญชาติ122.00%
นร.จำแนกตามศาสนา122.00%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน111.84%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน111.84%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ111.84%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.91.50%
ผลสอบ NT0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน